Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Με το παρόν σας γνωστοποιείται ότι στην 75η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφασίστηκε ο πιο κάτω προγραμματισμός για την υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.):
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΟΣ 1 ΜΕΛΟΣ 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
  6062201603006 Στρατηγικές αύξησης της συμμετοχής και της ποιότητας της εμπειρίας των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό και την αναψυχή στον εξωσχολικό αθλητισμό ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΔΑΝΙΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ
  6062201603023 Η επίδραση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην αποκατάσταση των μαθητών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ
  6062201603024 ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.(ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ) ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΔΑΝΙΗΛ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ
  6062201603027 ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ
  6062201603029 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑμεΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑμεΑ. ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ
  6062201603029 ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑμεΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ
  6062201603016 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/12/2018 12.00 – 19.00 ΤΟΔΑ

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς

Σας διαβιβάζεται το μήνυμα του Αναπλ. Καθηγητή Α. Τσιάρα, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

Η επιτροπή Αξιολόγησης του ΠΜΣ με τίτλο: "Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)" αποφασίζει την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για το ακ. έτος 2018 – 2019.

Σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των φακέλων, και όχι αργότερα από την 17/10/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι υποψήφιοι, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα.

Βρείτε σ αυτό το σύνδεσμο το πρακτικό με τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Σας πληροφορούμε ότι, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ των φοιτητών του ΠΜΣ με τίτλο: Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.) δεν θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29/9/2018.

Άννα Παπαστρατάκου

Γραμματέας ΤΟΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.) δεν θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29/9/2018 λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (ανωτέρα βία).

Για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τους, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Άννα Παπαστρατάκου

Γραμματέας ΤΟΔΑ

Σας πληροφορούμε ότι η διεξαγωγή συνεντεύξεων των υποψηφίων για το ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)

δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29/9/2018 λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής τους μεταφέρεται για την Τρίτη 9/10/2018 από ώρα 14.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού ανακοινώνει ότι παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» έως τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (ΦΕΚ 3181/2-8-2018 τ. Β΄). Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής, εκπόνηση πρακτικής άσκησης κατά το 3ο εξάμηνο και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το 4ο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την δια ζώσης εκπαίδευση και τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά έως και 8/10/2018. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να καταθέσει το φάκελο υποψηφιότητάς του αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της έγκαιρης κατάθεσής του έως και την 8/10/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Προγράμματος, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του στο έντυπο της αίτησης. Ταυτόχρονα με την αίτηση, ο/η υποψήφιος-α καλείται να υποβάλει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, αυτά υποβάλλονται μόνο ως αρχεία pdf. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο είναι παραπάνω από ένα αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (π.χ. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας & η επίσημη μετάφρασή του). Αναλυτικά ο φάκελος ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας. (υποχρεωτικό) Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται από τον δικτυακό τόπο http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/published/pmsamea.php
 2. Βιογραφικό σημείωμα. (υποχρεωτικό)
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό)
 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17). (υποχρεωτικό)
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου (π.χ. αγγλικής/γαλλικής/ιταλικής/ισπανικής/ρωσικής γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας). Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω εθνικοτήτων και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική. (υποχρεωτικό)
 6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Α΄ κύκλου Σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής. (προαιρετικό)
 7. Πιστοποιητικό απ’ όπου να προκύπτει το θέμα και ο βαθμός της διπλωματικής /πτυχιακής εργασίας του αιτούντος στον πρώτο κύκλο σπουδών. Οι αιτούντες που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία σε θέματα ένταξης, αθλητισμού, υγείας, αναψυχής, και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες αλλά και εδικής αγωγής μοριοδοτούνται ανάλογα. (προαιρετικό)
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. (προαιρετικό)
 9. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. (προαιρετικό)
 10. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και εργοδότες. (προαιρετικό)
 11. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών). (προαιρετικό)

Επιπλέον, στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)  

Αναμένεται η δημοσίευση του κανονισμού του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται

τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων:

-          Βαθμός πτυχίου /διπλώματος (συντελεστής βαρύτητας 20%)

-          Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας 5%)

-          Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, με θέμα σχετικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ (συντελεστής βαρύτητας 5%)

-          Πιστοποιημένη καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) μιας ξένης γλώσσας: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική ή Ισπανική ή Ρώσικη ή οποιασδήποτε άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%). (Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα)

-          Γνώση δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (συντελεστής βαρύτητας 5%).

-          Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%).

-          Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας 10% έως 20%). Με 10% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα έως και 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία), και με 20% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα άνω των 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία).

-          Επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας από 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογείται η επαγγελματική δραστηριότητα έως και 5 ετών και με 10% η επαγγελματική δραστηριότητα άνω των 5 ετών.

-          Συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογούνται οι έως και 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές και με 10% βαθμολογούνται οι άνω των 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές.

-          Κατοχή άλλου τίτλου σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (συντελεστής βαρύτητας 5%).

Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/10/2018 μετά τις 14.00 μ.μ.

Στη διαδικασία, οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν δια ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα.

H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Οκτώβριο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και οι μέρες και ώρες διεξαγωγής τους χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Χίο (Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 – 15.00, τηλέφωνο: 27310-89661 - 2, Φαξ: 27310-89657, ιστοσελίδα http://pmsamea.uop.gr/και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.[1].

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς

 


[1] προβλέπονται τέλη φοίτησης (έως και το 30% των φοιτητών του προγράμματος μπορούν να απαλλάσσονται από αυτά)

Κατεβάστε σε PDF

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.).

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί από 07.05.2018 έως και 18.05.2018.

Σας ενημερώνουμε ότι στην 53η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, η οποία ελήφθη την 11/9/2017 αποφασίστηκε να ανακοινωθούν τα πιο κάτω οριστικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τη (φθίνουσα) σειρά κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων για το ακ. έτος 2017 – 2018: