ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ

Diaplasis

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:

 • H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • H Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • H Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 • H Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος
 • Ο Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.
 • H Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του Ν. 4485/2017).
 • H Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) (άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του Ν. 4485/2017).

Διευθυντής:

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας

Αναπληρωτής Διευθυντής:

 • Καθηγητής Ιωάννης Δουβής

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

 • Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Πηνελόπη Αθανασοπούλου
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Ευθαλία Χατζηγιάννη