Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

                

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ

Diaplasis

ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Ε.)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει εφόσον εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.). Επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί η συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με τη δια ζώσης εκπαίδευση.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, η εκπόνηση πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ενώ απαλλάσσεται από αυτά έως και το 30% του συνόλου των φοιτητών (βλ. http://pmsamea.uop.gr/images/uop/docs/FEK_Apallagi_apo_teli_foitisis.pdf)

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (https://forms-toda.uop.gr/modules/form_builder/published/pmsamea_application.php), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά κατά το διάστημα από

15/4/2021 έως και 31/5/2021

στη διεύθυνση: Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη.

Αναλυτικά ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1.            Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το προσφερόμενο έντυπο http://pmsamea.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=965)  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

2.            Βιογραφικό σημείωμα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

3.            Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

4.            Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης περάτωσης Α΄ κύκλου σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

5.            Συνέντευξη ή Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου (π.χ. αγγλικής/ γαλλικής/ ιταλικής/ ισπανικής/ ρωσικής γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας). Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω εθνικοτήτων και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη μετάφρασή του (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

6.            Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Α΄ κύκλου σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

7.            Πιστοποιητικό απ’ όπου να προκύπτει το θέμα και ο βαθμός της διπλωματικής /πτυχιακής εργασίας του αιτούντος στον πρώτο κύκλο σπουδών. Οι αιτούντες που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία σε θέματα ένταξης, αθλητισμού, υγείας, αναψυχής, και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες αλλά και ειδικής αγωγής μοριοδοτούνται ανάλογα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

8.            Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν (ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα συμπεριληφθούν είναι τέσσερεις (4) σε περιοδικά και τέσσερεις (4) σε πρακτικά συνεδρίων) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

9.            Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

10.          Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και εργοδότες (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

11.          Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων προς ΕΘΑΑΕ, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, ΕΣΤΑΤ κ.λπ. (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται ύστερα από βαθμολόγηση, σε εκατονταβάθμια κλίμακα των εξής κριτηρίων:

-              Βαθμός πτυχίου /διπλώματος (συντελεστής βαρύτητας 10%)

-              Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας 5%)

-              Επίδοση στην διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, με θέμα σχετικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ (συντελεστής βαρύτητας 5%)

-              Πιστοποιημένη καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) μιας ξένης γλώσσας: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική ή Ισπανική ή Ρώσικη ή οποιασδήποτε άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η καλή γνώση μπορεί να διαπιστώνεται ΚΑΙ κατά τη διάρκεια  συνέντευξης, εφόσον το ζητήσει ο/η υποψήφιος/α.

-              Γνώση δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (συντελεστής βαρύτητας 5%).

-              Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%).

-              Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας 10% έως  20%). Με 10% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα έως και 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία), και με 20% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα άνω των 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία).

-              Επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας από 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογείται η επαγγελματική δραστηριότητα έως και 5 ετών και με 10% η επαγγελματική δραστηριότητα άνω των 5 ετών.

-              Συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογούνται οι έως και 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές και με 10% βαθμολογούνται οι άνω των 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές.

-              Κατοχή άλλου τίτλου σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (συντελεστής βαρύτητας 5%).

Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Οκτώβριο του Ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 και οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–13:00, τηλέφωνο: 27310-89661, ιστοσελίδα http://pmsamea.uop.gr/, και  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:http://pmsamea.uop.gr/images/FEK_Eidiki_agogi_2019.pdf   FEK_Eidiki_agogi_2019.pdf     

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής, Αθανάσιος Στρίγκας

 

 

 Ολη η προκύρηξη ΕΔΩ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της 115ης συνεδρίασης της Συνέλευσης ΤΟΔΑ ανατέθηκαν οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες των φοιτητών του ΠΜΣ ως εξής: 

 

Μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο απο εδώ

Η Γραμματεία του ΠΜΣ

Στο 4ο εξάμηνο σπουδών του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα που εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο των διδασκομένων αντικειμένων του Προγράμματος. Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 80% του συνόλου των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων (Α΄, Β΄, Γ΄). Παρακαλείστε όπως υποβάλλετε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αίτηση (βλ. http://pmsamea.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=965) έως και την 5/3/2021 στην οποία θα αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων και να επισυνάπτετε την περίληψή της. Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα προωθήσει τις αιτήσεις σας στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί αρμοδίως στη Συνέλευση του Τμήματος τον επιβλέποντα και τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής και το θέμα της κάθε εργασίας.

Για την οριστικοποίηση των θεμάτων και της επιτροπής επίβλεψης της κάθε ΜΔΕ θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ

Αγαπητή φοιτήτρια,

Αγαπητέ φοιτητή

 

Καλώς ορίσατε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Για να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, μεταβείτε στη διεύθυνση:https://uregister.uop.gr, εκκινήστε και ολοκληρώστε την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.Το όνομα χρήστη που σας έχει αποδοθεί θα σας εμφανιστεί στη διάρκεια της ενεργοποίησης. Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη διεύθυνση:https://studentaccount.uop.gr/help/uregister

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, μπορείτε να κάνετε είσοδο και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματός σας, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, μεταβείτε στη διεύθυνση:https://studentaccount.uop.gr συμπληρώστε και υποβάλετε αίτημα προς τη Τεχνική Υποστήριξη και θα σας αποσταλούν οδηγίες για τη τακτοποίηση του προβλήματος.

Με την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, σας προτείνουμε να διατηρείτε ενημερωμένα τα δευτερεύοντα στοιχεία επικοινωνίας:κινητό και προσωπικό e-mail (όχι @uop.gr).

Μεταβείτε στη διεύθυνσηhttps://mypassword.uop.gr, πραγματοποιείστε είσοδο με το όνομα χρήστη και το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού σας καιενημερώστε την καρτέλα σας με κινητό τηλέφωνο και προσωπικό e-mail(όχι @uop.gr), για να μπορείτε μελλοντικά να ορίσετε νέο κωδικό σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

 

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας

Αγαπητοί φοιτητές του Γ εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑμεΑ καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης συμπληρώνοντας το έγγραφο με τα στοιχεία σας και εκείνα του φορέα που θέλετε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας.

Όσοι/όσες ενδιαφέρεστε να υλοποιήσετε την Π.Α. σε ειδικά σχολεία θα πρέπει συμπληρωματικά να μας αποστείλουν όσο γίνεται γρηγορότερα (στα email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τα στοιχεία του σχολείου (όνομα, κωδικό μονάδας και διεύθυνση) καθώς και το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο της δ/ντριας ή του διευθυντή ώστε να προχωρήσουμε σε αποστολή σχετικού αιτήματος στο υπουργείο.

Παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Φιλικά

Δρ.Παναγιώτης Ε. Δημητρόπουλος

Ε.Ε.Π. ΤΟΔΑ

skype call name: panagiotis.dimitropoulos3 mob. 6936898306

Αξιότιμες Κυρίες/ Κύριοι,

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως.

Η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Περίοδος υποβολής δηλώσεων από Τρίτη 18-08-2020 έως και Τετάρτη 26-08-2020.

Ειδικότερα:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση και κατά περίπτωση email) του φοιτητή εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο ίδιος κατά την εξεταστική Ιουνίου καθώς και η φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης που ανάρτησε.
  2. Εμφανίζονται προς δήλωση τα οφειλόμενα μαθήματα τα οποία δηλώθηκαν τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο.
  3. Οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση για τη λήψη του καταλόγου φοιτητών στα μαθήματα που θα εξετάσουν. Τα μαθήματα του διδάσκοντα, είναι τα ίδια τα οποία εξέτασε στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
  4. Στην ιστοσελίδα περιέχονται αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας

Προτείνεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ανακοίνωσης σχετικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020, για ενημέρωση των φοιτητών καθώς και η αποστολή μαζικών email προς τους φοιτητές σας, εάν είναι εφικτό.

Με εκτίμηση,

Από το Τμήμα Σπουδών

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

    
Σπάρτη 6/8/2020

 

Με το παρόν σας υπενθυμίζεται ότι ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων απαλλαγής τελών φοίτησης εξαρτάται και από τον αριθμό των φοιτητών που θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους. Στο παράρτημα 1 του παρόντος τίθεται ο πίνακας απαλλαγής διδάκτρων και οριστικοποίησης εγγραφών, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα 6/8/2020.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, οι φοιτητές που ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ – ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ, οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) συμπληρωμένο το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.» έως και την 14/8/2020. Το έντυπο διατίθεται σ αυτό το σύνδεσμο

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, οι φοιτητές που δεν δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης, οφείλουν να καταβάλλουν έως και την 14/8/2020 όλη ή μέρος της πρώτης δόσης (τουλάχιστον πεντακοσίων ευρώ) στο λογαριασμό του Προγράμματος στην Τράπεζα Πειραιώς ως εξής: IBAN: GR35 0172 5030 0055 0308 4300 799
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5503-084300-799
Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή
Αιτιολογία: «ΠΜΣ 03 ΤΟΔΑ»
Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί άμεσα είτε με φαξ: 2731089657 είτε με email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με το παρόν σας γνωστοποιείται ότι τροποποιήθηκε το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα και αποτελεί κριτήριο απαλλαγής των μεταπτυχιακών φοιτητών από τα τέλη φοίτησης, ανέρχεται, για το ατομικό εισόδημα, σε 8.195,00 € και για το δε οικογενειακό σε 5.736,50 € (βλ. εδώ )

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων, και δεν έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, να προβούν σε αποστολή της αίτησής τους (βλ. εδώ)

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το αργότερο, μέχρι και την 5/8/2020.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα της εν λόγω αίτησης πρέπει να αφορούν το οικονομικό έτος 2019. Τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται έως και την 5/8/2020 στο email του προγράμματος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων απαλλαγής τελών φοίτησης θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των φοιτητών που θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους. Στο παράρτημα 1 του παρόντος τίθεται ο πίνακας απαλλαγής διδάκτρων και οριστικοποίησης εγγραφών, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα 21/7/2020.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, οι φοιτητές που δεν δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης, οφείλουν να καταθέσουν καταβάλλουν έως και την 5/8/2020 όλη ή μέρος της πρώτης δόσης (τουλάχιστον πεντακοσίων ευρώ) στο λογαριασμό του Προγράμματος στην Τράπεζα Πειραιώς ως εξής: IBAN: GR35 0172 5030 0055 0308 4300 799

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5503-084300-799

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

    Ονοματεπώνυμο Φοιτητή
    Αιτιολογία: «ΠΜΣ 03 ΤΟΔΑ»

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί άμεσα είτε με φαξ: 2731089657 είτε με email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μετά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα θα χορηγηθεί στον κάθε φοιτητή όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης οι οποίοι θα σας χρησιμεύουν στα εξής:

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς

Δειτε την ανακοίνωση με τον προσωρινό πίνακα δικαιούχων